fredag 16 december 2011

Julkalenderport 16Höstens nagelbitare för oss kulturmiljövårdare.

3 kommentarer:

Karin Gylling sa...

Kan politikerna sin PBL??? Överklaga beslutet! Få det prövat!

Karin Gylling sa...

Plan- och bygglagen PBL 8 kap


Vad säger lagen om kulturhistoriska byggnader? Även en tidstypisk byggnad eller enhetlig miljö kan innebära att den har ett kulturhistoriskt värde. Här kommer ett utdrag ur 8:e kapitlet som handlar om krav på byggnader med mera.

I den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011 har varsamhet och förbud mot förvanskning flyttats från 3:e till 8:e kapitlet.
 
 
PBL 8 kap 13 § Förbud mot förvanskning (f.d 3:12)
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
 
PBL 8 kap 14 § Underhåll (f.d. 3:13)
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).
 
PBL 8 kap 17 § Varsamhetskrav (f.d. 3:10)
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Ulrika Olsson sa...

Hej Karin!
Jo, gissa hur många gånger vi har undrat det samma!? Vi har inte riktigt förstått hur mycket utbildning politikerna i byggnadsnämnden har, just inom lagstiftning. Det känns ibland bakvänt, remisser rörande kulturhistoriskt värdefulla byggnader skickas till oss, sakkunniga i frågan, men till sist tas ändå beslutet av... ja, just det, av berörd byggnadsnämnd... Vid vårt planerade besök på nästa nämnd ska vi absolut dra lite paragrafer från PBL!

Kul att du engagerar dig!