tisdag 31 maj 2011

Oskar - ny praktikant hos byggnadsantikvarierna

Hej, jag tänkte presentera mig i detta forum. Jag heter Oskar Källberg och studerar till byggnadsantikvarie på Gotlands högskola, jag läser andra året av ett tre årigt program. Jag kommer att vara här på länsmuseet under hela juni och göra en praktikkurs. Jag är uppväxt i Gävle och har tidigare arbetat som snickare hos Källbergs Bygg, jag har arbetat med det i ungefär 8 år och till största del med praktisk byggnadsvård. Jag har växt upp med Källbergs Bygg som arbetar mycket med äldre byggnader och därigenom fått mitt stora interesse för kulturvård. 2009 bestämde jag mig för att jag ville göra mer inom byggnadsvård och började studera till byggnadsantikvarie.


Min ambition är att när jag är färdig med min utbildning arbeta med byggnadsvård mer teoretiskt och gå ifrån det praktiska arbetet. Min bakgrund som snickare kommer jag ha stor nytta av i framtiden eftersom jag har en förståelse för byggverksamheten och det praktiska arbetet. Jag vill vara med och påverka hur vi bevarar och använder vårt kulturarv. Mitt intresse ligger främst vid träbyggnader, dess utsmyckning och snickeriinteriörer.

Anledningen till att jag är här är att jag fick en förfrågan från länsmuseet att hjälpa till med ett projekt som de inte hade tid att göra själva, men var väldigt måna om att få påbörjat. Jag kommer att göra en skadeinventering och ett åtgärdsprogram för en byggnad som ägs av länsmuseet och står på museets tomt. Objektet är ladan vid museet (se fotografiet) som idag är i behov av en restaurering, detta är något som varit på gång länge men som inte blivit av, och länsmuseet vill nu se att byggnaden skall kunna användas på något vis. Jag kommer att utreda vad byggnaden har använts till och hur den skulle kunna användas idag och även vad som skulle behöva göras för att den ska kunna användas.

Jag kommer även att delta i andra mindre projekt och följa med på uppdrag för att lära mig hur det fungerar att arbeta som byggnadsantikvarie. Jag är väldigt tacksam för den här möjligheten jag fått att följa ert arbete och lära från er. Jag skulle även vilja ta chansen här att be er om hjälp, om ni har någon information om ladan på länsmuseets tomt hör gärna av er till mig. Ladan skulle även behöva ett populärnamn, om ni har något förslag tar jag tacksamt emot det.

Med vänlig hälsning/ Oskar Källberg

fredag 27 maj 2011

Tips - Modernismen i Västmanland


Våra kollegor på Västmanlands Länsmuseum har startat en hemsida som nu är under utveckling. Hemsidan är tänkt att uppmärksamma Modernismen i Västmanland. På hemsidan står det följande om projektet;
Modernismen i Västmanland är ett flerårigt projekt med fokus på modernismens bebyggelse, historia och kulturarv. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum. Det övergripande syftet med projektet är att etablera en plattform för att kunna arbeta länsövergripande med det moderna kulturarvet. Vår ambition är att inom projektet kunna samverka med många olika aktörer runt om i länet.

Modernismen i Västmanland sträcker sig från 1930 fram till och med 1970-talet, en tidsperiod som varit av stor vikt för länets framväxt och som lämnat avtryck i form av många spännande fysiska miljöer. Utformningen av modernismens bebyggelse karakteriseras av funktionella lösningar, sparsam utsmyckning och smäckra detaljer. Bebyggelsen från denna tid genomgår snabba förändringar och i många fall går kulturvärden och kvaliteter förlorade.

Kunskapen om länets moderna historia, kulturarv och bebyggelsemiljöer är bristfällig. Behovet att öka kunskapen och medvetandet kring vår moderna historia är därför stort. Vi anser att det är viktigt är att denna historiska period dokumenteras och tillgängliggörs så att dess historia, kulturarv och bebyggelsemiljöer uppmärksammas, bevaras och respekteras. Projektets huvudsakliga målsättning är därför att öka kunskapen om och förståelsen för modernismens bebyggelse.

Kika mer på www.modernismen.se och man kan konstatera att många av de frågor som finns inom projektet även är applicerbara i Gävleborg men även för Sverige i stort.

torsdag 26 maj 2011

Sista versen.

Nu börjar praktiken lida mot sitt slut. Att tio veckor kunde gå så fort hade jag ingen aning om. Jag tänkte dela med mig av den inblick jag fått i arbetet på kulturmiljöavdelningen.
Den första uppgiften jag fick var att korrekturläsa Järnrikets hemsida. Uppgiften var tidsödande men ack så mycket intressant jag lärde mig av det jag läste. Det hela ledde till att jag fick skriva en artikel med fokus på tekniska innovationer inom järnhanteringen i Gästrikland. Artikeln kommer att publiceras i ett byggnadsvårdsmagasin som Hantverkslaboratoriet skall ge ut.


I samma byggnad som Gysinge bruks kraftstation ryms den Kjellinska ugnen. Gysinge var orten där man blev först i världen med att smälta stål med hjälp av elektricitet. Foto: Anna Larsdotter

Vidare har jag fått följa med på rådgivningsärenden och till en följd av detta skrivit besiktningsprotokoll som husägarna kan använda vid ansökan om byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen.

Vid bygglovsansökningar har jag fått skriva yttranden som berättar vilka skyddsbestämmelser som finns för byggnaden i deltaljplanen och även pålysa Länsmuseets rekommendationer för hur arbetet skall utföras.

En annan uppgift jag haft har varit att platsbestämma bilder på Ralph Erskines arkitektur i Gästrike Hammarby. Efter en rundvandring i Hammarby kunde motiven fastställas och först därefter kunde bilderna registreras i museets bilddatabas.

Jag har även deltagit i möten, seminarier, bekantat mig med arkiven samt personalen. Jag har fått en god insikt i hur varierande arbetet som byggnadsantikvarie är, en variation som verkligen tilltalar mig.


Hur gick det med den där uppsatsen då?


Foto: Anna Larsdotter


Den som handlade om idealiseringen av äldre tider. Ja, den sjunger på sin sista vers och är strax redo för inlämning. För er nostalgiker kan jag kort berätta att nostalgi, det som idag betraktas som ett tillfälligt och bitterljuvt känslotillstånd, sågs ursprungligen (på 1600-talet) som en dödlig sjukdom. Framförallt drabbade nostalgin soldater i fält. Nostalgi var synonymt med hemlängtan som kunde bli så kraftigt att den drabbade hamnade i ett apatiskt tillstånd som kunde leda till döden. Det enda botemedlet var att få möjlighet att resa hem.

I min uppsats har jag studerat inredningstidningar för att söka reda på vilka nostalgiska strömningar som finns idag och hur de påverkar vårt sätt att inreda och vad vi konsumerar. Trots att nostalgi idag inte betraktas som en sjukdom så ser jag det som att den fortfarande består av en hemlängtan. En längtan efter trygghet. Nostalgin kan idag betraktas som ett motstånd mot den snabba utveckling och flyktighet som finns i samhället.Foto: Anna Larsdotter

Vad jag funnit i tidsskrifterna och dess inredningsreportage är att hemmet har blivit allt viktigare i vår personliga utveckling och vårt identitetsskapande. Att ”hitta hem” är detsamma som att finna själslig ro. Vårt tillbakablickande handlar inte om att längta efter att resa bakåt i tiden. Inspiration hämtas från dåtid och uppdateras och anpassas efter dagens synsätt. På detta vis blir nostalgin alltid något förskönande, en dröm om en bättre tid som aldrig riktigt existerat. Det blir då genast enkelt att förlöjliga nostalgin men de utopiska tankarna är aldrig värdelösa då de alltid kan berätta om sin motsats.

Detta är i min mening i allra högsta grad relaterbart till byggnadsvård. Vad är det byggnadsvården gör motstånd emot? Vad berättar fenomenet om samhället vi lever i? Handlar den om en hemlängtan? En själslig trötthet? Handlar den om att ställa sig på tvären emot konsumtionssamhället eller kanske urlakade värderingar? Handlar den om förnuft eller känsla? Givetvis handlar byggnadsvården om vården av kulturarvet, frågan är: varför anser vi att vårt kulturarv så viktigt just idag?/Anna Larsdotter (tackar för sig!)

onsdag 25 maj 2011

Kultur & turism workshop i Loka brunn!

Den 17-18 maj var det dags för Bergslagssatsningen workshop i anrika Loka brunn. Vi åkte ett gäng från Länsmuseet för att representera Järnriket i och med att Järnriket är ett s.k. Bergslagshistoriskt centrum inom Bergslagssatsningen. Bergslagssatsningen är ett nationellt initiativ inspirerat av lokala aktörer i Bergslagen. Syftet är att lyfta fram ett antal bergslagshistoriska centrum som kulturhistoriska och turistiska besöksmål och tillvarata och utveckla natur- och kulturarv av nationellt och internationellt intresse. Satsningen ska stärka ett antal bergslagshistoriska centrum med fokus på upplevelser och aktiviteter samtidigt som en långsiktigt hållbar struktur för att befrämja turismdriven tillväxt skapas. I Gävleborg finns det två bergslagshistoriska centrum; Järnriket och Forsbacka bruk. Forsbacka bruk är även en del av Järnriket.

Under dagarna samlas de olika bergslagshistoriska centrumen och aktörer inom Bergslagen för att stämma av projekt, samverkan, nätverk m.m.! Under denna workshop var det fokus på att stämma av etapp 2 för Bergslagssatsningen som har handlat väldigt mycket om produktutveckling. Projekt inom produktutvecklingen som kan nämnas är bland annat besökscentrumen vid Sala silvergruva och Stripa gruva. En produkt som är spännande att nämna, är en digital reseplanerare som lanseras i juni 2011 där Järnriket kommer att vara först ut som ett pilotprojekt. Nästa år är tanken att övriga Bergslagen även ska finnas med i reseplaneraren. Mer information om den digitala reseplaneraren kommer här på bloggen vid lanseringen! Under den sista dagen på workshopen diskuterade vi paketering av produkter. Inom Järnriket så har vi idéer om att gå vidare med paketering av Ralph Erskines arkitektur, vilket vi kommer att arbeta med inom den egna arbetsgruppen.

tisdag 24 maj 2011

Kalvsnäs kvarn och Kråknäsjärnet!


Bild: Kalvsnäs kvarn
Förra veckan var jag på ett rådgivningsbesök på Kalvsnäs kvarn som ligger i Hofors kommun. Anledningen till besöket var för att få en bild av verksamheten. Men även för att stämma av med föreningen Kråknäsjärnet som har inlett ett samarbete med Kalvsnäs som innebär att Kråknäsjärnet får ställa ut fynd och visa sin verksamhet i kvarnen! Kalvsnäs kvarn byggdes 1865 på grunden av en stångjärnssmedja som anlades redan 1656. Kvarnen togs ur bruk 1946 och förföll allt eftersom tiden gick. Idag är den varsamt rustad och visas för allmänheten. Renoveringen gjordes till stor del med ideella krafter av byalaget i Kalvsnäs och Kratten.Föreningen Kråknäsjärnet är en förening som jobbar för att Kråknäsfyndet (som är ett unikt arkeologiskt fynd som visar att man i Torsåkers trakterna tillverkade spadformiga ämnesjärn kring kristi födelse) ska visas på hemmaplan och att tillverka järn med samma metod och kvalitet som Kråknäsfyndet. Man jobbar även för att sprida kunskap om forntida järnhantering.

Passa på att ta del av Kalvsnäs kvarn och föreningen Kråknäsjärnet nu i sommar!


Mer information på www.jarnriket.se och www.kraknasjarnet.se !

måndag 23 maj 2011

Fönster - inte alltid glasklart

Genom ett fönster med blyspröjsade glasrutor letar sig solen in i den gamla byggnaden på en hälsingegård en vacker sommardag. Fönstret avtecknar sig mot trägolvet och hela rummet får en speciell karaktär genom de tunna glasrutorna som skiftar svagt i grönt och gult. Fönstren är utan tvekan väldigt betydelsefulla för hur både rummet och huset upplevs och att byta ut dessa ålderdomliga fönster mot helt moderna ärdet nog rätt få som skulle göra idag i en så välbevarad miljö som denna.
Men en byggnad behöver inte alls vara flera hundra år gammal för att fönstren ska ha betydelse för hur huset upplevs. Fönstren är ofta både till form och material typiska för den tid då de har tillkommit och vid en renovering av en byggnad är det viktigt att ta hänsyn till detta för att bevara hela byggnadens karaktär såväl utvändigt som invändigt. För någon vecka sedan anordnade Länsstyrelsen en temadag om just fönster på Bollnäs folkhögskola för personer som arbetar med dessa frågor på olika sätt. Föreläsare var Johan Lindblom från Uppsala fönsterhantverk som berättade om glasets utveckling och förevisade exempel på olika slags fönsterglas som finns att tillgå idag på marknaden. Modernt glas är idag helt slätt medan äldre glastillverkningsmetoder gav ett glas som ofta var lätt vågigt och därmed upplever man att det är mer liv i dessa fönsterrutor. Det nytillverkas dock fortfarande glas av detta slag på några få glasbruk i Europa och det används bland annat vid renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Nytillverkat glas som ej är helt plant.
Ett problem som särskilt diskuterades under temadagen var svårigheterna att få tag i fönsterglas till just hälsingegårdarnas äldre byggnader vilka ofta är mycket tunna och utförda i många olika kulörer. Många gånger har det tidigare ofta funnits äldre glasrutor sparade på gårdarna, men det börjar nu bli allt mer svårt att få tag i lämpligt glas. Ett alternativ som diskuterades var att ett antal fönsterhantverkare skulle kunna gå samman för att specialbeställa passande glas vid något av de få glasbruk i Europa som fortfarande kan tillverka glas av detta slag. Under föreläsningsdagen fick vi även veta mer om modernare glasfönster och olika sätt att utforma fönsterrutor som bättre står emot exempelvis ljud, inbrott, brand och sol.
Blyspröjsat fönster med glasrutor i många olika kulörer.
Mer om fönsterglasets historia kan du läsa i boken "När husen fick glasögon" skriven av Ingemar Lundkvist och utgiven på Carlssons förlag 1988 eller i det informationsblad om fönster som du finner tillsammans med en rad andra rådgivningsblad på Länsmuseet Gävleborgs hemsida.

måndag 16 maj 2011

Högintressant i Hög

Arkeologerna Inga Blennå, Katarina Eriksson och Elisabeth Sandqvist
med landsantikvarie Peder Mellander framför Kungshögen i Hög.

Nu under försommaren pågår en arkeologisk undersökning i den spännande kulturmiljön vid Högs kyrka. Länsmuseets arkeologer letar efter ledtrådar till den kultplats som föregick den kristna kyrkan. I området är stora gravhögar synliga. Förhoppningen är att hitta konstruktioner efter kultbyggnader under nuvarande marknivå och att datera några lämningar som syns ovan mark. Läs mer om projektet här och följ arbetet på arkeologernas blogg: http://www.arkeologigavleborg.blogspot.com/

fredag 13 maj 2011

Lyft fram kulturarvet

Besökare till en utställning i Wij Valsverk, byggnadsminne och 
ett av Järnrikets besöksmål.

Kulturarvet ger oss upplevelser, kunskap och tillväxt. Att bevara kulturarvet är miljövänligt. Har vi råd att inte bevara kulturarvet? I dagens Gefle Dagblad debatterar vi bevarandet av kulturarvet efter att kulturredaktören ställt frågan "Hur vårdar vi egentligen vårt kulturarv?".


I debattartikeln tar vi bland annat upp Järnrikets kulturmiljöer i Gästrikland, Gasklockeområdet och Gamla Grand i Gävle som positiva exempel på bevarande och utveckling. Gamla Grand har vi tidigare skrivit om här och senast igår gick det att läsa i tidningen att ägaren utgår från kulturvärdena, som länsmuseet beskrivit i en utredning, för att kunna återskapa byggnaden till hotell. Missa inte de entusiastiska kommentarerna längst ned i artikeln.
Gasklockorna lockar i dagarna tusentals besökare till Teaterbiennalen.

torsdag 12 maj 2011

Rapport från byggnadsvårdsdag hos Källbergs bygg


I lördags var det byggnadsvårdsdag hos Källbergs bygg som hade bjudit in yrkesfolk för att visa upp sina kompetenser inom byggnadsvård. Länsmuseet var på plats med byggnadsantikvarisk expertis och det blev en del rådgivning under dagen. Under byggnadsvårdsdagen fanns det en pedagogisk tanke att man som besökare även skulle få testa på lite av hantverket ifråga. Bland annat fanns det möjlighet att få testa på hur man falsar plåttak! Vilket säkert var en kul grej och ögonöppnare för många.
Under dagen fanns det möjlighet att kika närmare på timring, fönsterrenovering, smide, ådringsmålning, marmorering, m.m! Vi hoppas på en lika trevlig dag nästa år och då mera besökare som får ta del av allt det roliga!

onsdag 11 maj 2011

Högbo bruk

Jag besökte idag Högbo bruk och fick en genomgång av verksamheten av brukets VD Hans-Peter. Hans-Peter bjöd även på en liten guidning genom bruket, då vi passade på att gå igenom gamla och nya herrgården. Bilderna Du ser är från brukets gamla herrgård!
Högbo bruk är ett väldigt intressant ställe i och med att det är kulturhistoria, sevärdheter, aktiviteter, natur, friluftsliv och shoppning – på ett och samma ställe.

Järnbruket anlades 1634 av några lokala bönder och drevs först i en liten skala. På 1650-talet byggde Olof Larsson och Jacob Andersson Höök en ny hammarsmedja. En masugn anlades också vid sjön Edsken 6 mil västerut. Nu började omvandlingen till ett riktigt järnbruk. Under nästan hela 1700-talet hade Högbo bruk kvinnor som bruksägare, i början av seklet systrarna Elisabeth och Catarina Bröms och i slutet Catarina Cederström som var änka efter Hans Hierta.
Det var när Göran Fredrik Göransson var ägare till Högbo bruk som han gjorde sina experiment med den nya bessemermetoden vid Edske masugn. Den 18 juli 1858 lyckades han. Under en kort period vidarebearbetades det nya bessemerstålet i Högbo. När Sandvikens Jernverk stod klart 1862 flyttades ståltillverkningen dit och järnbruksepoken var över.
De två herrgårdarna, smedstugorna, kvarnen och hammaren ger Högbo dess karaktär idag. I bruksparken går en trevlig promenadväg längs ån och bruksdammen.
Men framför allt är Högbo bruk ett fritidsområde med fina möjligheter till rekreation och aktiviteter ute i naturen. Här finns bland annat en äventyrsbana, badplats, lekpark och golfbana, kanot- och vandringsleder, löpspår och skidspår. Redan på hösten kan du åka skidor på ett konstfruset skidspår. (http://www.jarnriket.com/)

tisdag 10 maj 2011

Gasklockorna i Gävle


I dagens Gefle Dagblad får man gå husesyn på gasklockeområdet. Området är högaktuellt eftersom den nationella Teaterbiennalen kommer att äga rum där från och med i morgon och t.o.m. 15 maj. Artikeln är gjord i samarbete mellan GD och byggnadsantikvarie Erika och ingår i artikelserien "Husmodet - om byggnadsvård och arkitektur".
Se även artikeln HÄR.

fredag 6 maj 2011

Färg & byggnadsvårdsdagar 7-8/5 i butiken Hälsingeprägel

Jag fick i veckan ett mail av Anna-Carin Åsbrink som har företaget måleriverkstan (http://www.maleriverkstan.se/) att det är Färg & byggnadsvårdsdagar 7-8/5 i butiken Hälsingeprägel på Stenegård!
Varje heltimme visas Ottossons film om Målning med linoljefärg
Ovolin berättar om och säljer sin egentillverkade Äggoljetempera
Christer Wallin presenterar kursen ”Se om ditt hus”
Järvsö trä & byggnadsvård visar fönsterrenovering och presenterar kursen om fönsterrenovering
Forsa hantverk och byggnadsvård visar pappspänning och målning av tak
Timmerblock presenterar sitt företag
Engbergssnickeri visar sin tillverkning av fönster och dörrar
Veckebo såg & hyvleri rådgör om golv, lister och paneler
Johannessnickarboa visar trädgårdsmöbler och demonstrerar den nya hammocken
Måleriverkstan rådgör om in och utvändig målning
Studieförbundet Vuxenskolan visar årets kurskatalog där bl.a. måleri och byggnadsvård ingår

torsdag 5 maj 2011

Villa Sjötorp rivningshotad

Längs kustremsan strax utan för Gävles innerstad finns ett område med pampiga sommarvillor från slutet av 1800-talet, blandat med små gulliga fritidshus från 1930-40-talet. Vid kusten finns också industrihamnen där varor importeras och exporteras till och från hela världen. I takt med att den globala konsumtionen ökar expanderar hamnen hela tiden och kräver allt mer mark i anspråk. Det gör att några av sommarhusen nu inte längre får användas till boende eftersom de ligger för nära industrizonen. 

Hamnens senaste utbyggnadsbehov gör att Villa Sjötorps framtid är oviss. Utredningen som nämns i artikeln har inte landat i länsmuseets brevlåda än men vi återkommer när den är granskad. Tillsvidare är minst en bekymmersrynka inristad i pannan.

Läs GD:s artikel även här - och missa inte läsarnas kommentarer.

måndag 2 maj 2011

Byggnadsvårdsdag med Källbergs bygg!

Lördagen den 7 Maj kl.10-15 är det byggnadsvårdsdag hos Källbergs bygg som är ett företag i Gävle som jobbar med traditionell byggnadsvård.
Under byggnadsvårdsdagen finns följande saker representerade! • Timmer

 • Fönster

 • Smide

 • Ådringsmålning

 • Länsmuseet

 • Mur & Puts

 • Vedspisar

 • Plåt

 • Snickerier

 • Ottosons Linoljefärger

 • Eskilstuna kulturbeslag

 • Paavo Färgskrapa med mera!

Källbergs bygg önskar Er varmt välkomna till byggnadsvårdsdagen på Upplandsgatan 9, Brynäs!