fredag 27 maj 2011

Tips - Modernismen i Västmanland


Våra kollegor på Västmanlands Länsmuseum har startat en hemsida som nu är under utveckling. Hemsidan är tänkt att uppmärksamma Modernismen i Västmanland. På hemsidan står det följande om projektet;
Modernismen i Västmanland är ett flerårigt projekt med fokus på modernismens bebyggelse, historia och kulturarv. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands läns museum. Det övergripande syftet med projektet är att etablera en plattform för att kunna arbeta länsövergripande med det moderna kulturarvet. Vår ambition är att inom projektet kunna samverka med många olika aktörer runt om i länet.

Modernismen i Västmanland sträcker sig från 1930 fram till och med 1970-talet, en tidsperiod som varit av stor vikt för länets framväxt och som lämnat avtryck i form av många spännande fysiska miljöer. Utformningen av modernismens bebyggelse karakteriseras av funktionella lösningar, sparsam utsmyckning och smäckra detaljer. Bebyggelsen från denna tid genomgår snabba förändringar och i många fall går kulturvärden och kvaliteter förlorade.

Kunskapen om länets moderna historia, kulturarv och bebyggelsemiljöer är bristfällig. Behovet att öka kunskapen och medvetandet kring vår moderna historia är därför stort. Vi anser att det är viktigt är att denna historiska period dokumenteras och tillgängliggörs så att dess historia, kulturarv och bebyggelsemiljöer uppmärksammas, bevaras och respekteras. Projektets huvudsakliga målsättning är därför att öka kunskapen om och förståelsen för modernismens bebyggelse.

Kika mer på www.modernismen.se och man kan konstatera att många av de frågor som finns inom projektet även är applicerbara i Gävleborg men även för Sverige i stort.

Inga kommentarer: