tisdag 15 mars 2016

Hearing om Villa Sjötorp

Foto: Gefle Dagblad

Igår kväll bjöd Miljöpartiet in till en kunskapshöjande hearing om Villa Sjötorp. Anledningen till detta är att Miljöpartiet är det enda partiet i Kommunstyrelsen som motsatt sig rivning. Kommunstyrelsen är, jämte länsmuseet och länsstyrelsen utsedda remissinstanser för hamnens ansökan om rivning.

Och nog spreds kunskap om Villa Sjötorp under kvällen! Länsmuseet medverkade i panelen tillsammans med konsulter, antikvarier, konservatorer, hantverkare, personer från Samhällsbyggnad Gävle och självaste hamndirektören. Även administratören bakom facebookgruppen Rädda Villa Sjötorp satt i panelen. Över 80 personer kom för att lyssna och ställa sina frågor under den två timmar långa hearingen.

Foto: Gefle Dagblad

Många frågor lyftes och personligen har jag en känsla av att alla frågor blev besvarade. De flesta av oss kulturmiljövårdare har känt till Villa Sjötorp och dess värden länge, vissa allt sedan mitten av 1970-talet då byggnaden hotades av rivning för att ge plats åt ett stålverk. (Som aldrig byggdes.) 

Det mest glädjande som framkom under kvällen var att hamndirektören bekräftade att han känner till byggnadens kulturhistoriska värden och att den inte håller på att "riva sig själv". Just det sistnämnda var en viktig bekräftelse, då rykten om Villa Sjötorps skick helt ogrundat har spridits. Detta av såväl kommunpolitiker som av allmänheten. Vi som satt oss in i de handlingar som finns bilagda till rivningsansökan vet att detta inte stämmer. Här finns en teknisk utredning, daterad så sent som till november 2015, som slår fast att byggnadens stomme är i god kondition.

Foto: Gefle Dagblad

Anledningen till att Villa Sjötorp är hotad är för att hamnen önskar dra fram ett järnvägsspår mot byggnaden. Under kvällen bekräftade hamndirektören att även fast spåret dras fram rakt från befintligt spår, så prickar det ändå inte byggnaden. Det hamnar nära, men inte i. Om man då tänker sig att spåret anläggs med en svag krök så kommer det alltså att hamna i utkanten av befintlig trädgård.

Anmärkningsvärt är också att hamnen allt sedan de köpte huset 2010 har velat riva det. Detta trots att de kulturhistoriska värdena då var väl kända. Underhållet har uteblivit eftersom hamnen "haft som avsikt och vilja att riva huset och därefter har underhållet blivit". Detta i sig är ett lagbrott mot PBL rörande underhåll av byggnader. I fallet Villa Sjötorp, där de kulturhistoriska värdena är väl kända, finns även förbud mot förvanskning.

Ytterligare positiv information som framkom under kvällen var att Samhällsbyggnad Gävle begärt in yttrande från Trafikverket, rörande riksintresset för hamn och handel, inom vilket hamnen ligger. Samhällsbyggnad önskade svar på frågan hur ett bevarande av Villa Sjötorp påverkar riksintresset hamnen. Trafikverket menar att det inte finns någon konflikt här. Hamnen kan verka vid sidan av Villa Sjötorp, som i sig ligger inom Riksintresse för kulturmiljövården.

Foto: Gefle Dagblad

En intressant fråga som kom från en åhörare i publiken var frågan kring byggnadsminnesklass. Länsstyrelsen har tidigare bedömt att Villa Sjötorp är av byggnadsminnesklass, men i väntan på en långsiktlig förvaltning, avslog länsstyrelsen en väckt fråga. I sin skrivelse menade de dock att de är beredda att ta upp frågan på nytt om man hittar en lösning kring förvaltningen. Åhöraren var brydd över att byggnadsminnesfrågan kring Rådhuset i Gävle avslogs och funderade över hur frågan kan leva vidare med förfallna Villa Sjötorp. Länsstyrelsen svarade på frågan, som kort kan sammanfattas som att även byggnader utan nationellt kända arkitekter, kan byggnadsminnesförklaras. Länsstyrelsen vill genom byggnadsminnena visa på en mångfald av berättelser och byggnader. Av den anledningen kan det allra enklaste torp också byggnadsminnesförklaras. Kort förklarat.

Flera personer bland åhörarna representerade Naturskyddsföreningen och de lyfte fram parken kring Villa Sjötorp som mycket speciell. Här finns en flora som är unik, liksom vissa trädarter som knappt existerar på andra håll i Sverige.

I panelen satt en konsult som medverkade i den senaste tekniska utredningen. Han bekräftade att stommen är i gott skick, men att det visst finns mycket som är i stort behov av vård. De allra flesta skador är dock tillkomna på grund av hamnens medvetna vanskötsel av byggnaden. Men att den håller på att falla ihop, nej! Återigen, stommen är i gott skick!

Kvällen blev mycket intressant och givande, till stor del tack vare åhörarnas frågor och funderingar. Alla politiker var inbjudna och några kom till tals, medan andra satt tysta och lyssnade. Vi saknade dock m å n g a. Många av de politiker som vi tror skulle behöva inhämta mer kunskap om Villa Sjötorp. Kunskap som gör att beslutet kring hamnens rivningsansökan kan fattas utifrån byggnadens kulturhistoriska värden och aktuell lagstiftning. Och inte utifrån ryktesspridning kring byggnadens tekniska skick och resonemang liknande "hamnens utveckling är viktigast, huset måste bort".

Foto: Leif Øyen

Hamnen kan utvecklas och frodas även med ett bevarande av Villa Sjötorp.

En unik kulturmiljö får vara kvar.

Beslut tas av Samhällsbyggnad Gävle i slutet av april.

Se Svt´s inslag här.Inga kommentarer: