fredag 13 maj 2016

Inventering av lador i Torsåker


Vi har påbörjat ett arbete med att inventera lador i Torsåker i västra Gästrikland. Den här inventeringen har vi velat göra under många år, men inte kommit vidare med. Men för två år sedan sökte vi medel från Gästriklandsfonden och blev beviljade hela beloppet som vi sökt.


Varför lador i Torsåker?

De öppna landskapen som omgärdar flera av byarna i Torsåker har en lång kontinuitet i traktens historia. Gårdarna är till största del belägen mot skogskanten eller helt nära byvägarna. Mellan byarna är odlingslandskapen öppna och på vissa håll är det möjligt att blicka från en by till en annan. I de öppna landskapen finns en mängd äldre lador. Då ladornas funktion till stor del har flyttats till andra byggnader närmare gårdarna, eller att gårdarna inte längre har jorden som huvudnäring, har många av ladorna lämnats att förfalla. Detta är olyckligt då ladubebyggelsen spelar en viktig roll i upplevelsen av trakten.

Bevarade äldre lador har byggnadshistoriska värden och ladornas placering i landskapet bidrar till både upplevelse- och miljöskapande värden. Rent jordbrukshistoriskt har ladan en viktig del i gårdens historia, då de längre tillbaka var en självklar byggnad bland gårdens övriga byggnader. Genom att bygga ladorna ute i markerna fick man korta avstånd mellan det man producerade och husen där det man odlat förvarades. En annan aspekt på ladornas placering utanför gårdsbilden var att man var rädd om innehållet och ville skydda detta från brand. Detta ger ladorna ett pedagogiskt värde. Ladorna utanför gårdsbilden berättar i stort om hur livet nära naturen och markerna levdes längre tillbaka i tiden och detta ger dem såväl socialhistoriska som samhällshistoriska värden. Ladorna bidrar till den biologiska mångfalden och de har stor betydelse för många arter. Många djur finner i ladorna en tillflyktsplats där de kan söka skydd. Kring ladorna trivs många växter som idag är hotade i odlingslandskapet. Många av dem är rödlistade.

Det finns alltså många skäl till att underhålla och bevara ladorna i det öppna landskapet. Syftet med museets inventering är i första hand att undersöka ladornas skick, för att i en kommande projektansökan försöka hitta ekonomiska möjligheter till att praktiskt åtgärda ladorna. I dagsläget har vi hunnit inventera ett 40-tal lador, men det återstår minst lika många. Vi hoppas hinna med så många som möjligt inom vår budget. Redan nu kan jag konstatera att skadebilden i stort är den samma: sjunkna hörnstenar, mark som fyllts på, näraliggande växtlighet och takpannor som saknas eller är ur läge. Med en kontinuerlig tillsyn hade flera av skadorna kunnat undvikas, tänker jag. Några av ladorna är faktiskt utom räddning, då förfallet gått allt för långt. Men de flesta är fullt möjliga att restaurera! Under mina dagar i fält har jag stött på både rävar och ugglor som bott i lador. Jag ser fram mot fler intressanta dagar i Torsåkersbygden!

Inga kommentarer: