torsdag 9 februari 2012

Lagmansgården och sockenstugan i Kungsgården

Jag har tidigare nämnt att jag jobbar med förslag till skydd på två 1700-tals byggnader till en områdesbestämmelse i Kungsgården, utanför Sandviken. För någon vecka sedan kom beslut från Sandvikens kommun att ge Lagmansgården och Sockenstugan det skydd som Länsmuseet föreslagit! Det kändes naturligtvis väldigt bra att byggnaderna nu åtnjuter ett skydd så att de på sikt kan bevaras för framtiden.

Sockenstugan

Lagmansgården

Vill Du läsa mer om vad en områdesbestämmelse är för något, så kan Du gå in och kika på Boverkets hemsida. Där finns det en hel del matnyttig information. Kortfattat kan man säga att med en områdesbestämmelse kan man säkerställa så att intentionerna med en översiktsplan eller ett riksintresse tillgodoses.

Nedan kan Du se det förslag till områdesbestämmelse som Länsmuseet presenterade för Sandvikens kommun!

Förslag till områdesbestämmelse för Sockenstugan och Lagmansgården

De två byggnaderna utgör sådan kulturhistorisk miljö som avses i Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 13-14 §§. Vid ändring av byggnaderna bör byggnadsnämnden föreskriva att en fristående sakkunnig kontrollant av kulturvärden anlitas.

De bägge byggnaderna bör förses med q-märkning och följande skyddsbestämmelser:

q1 - Rivningsförbud. Putsfasaden med dess utsmyckning, dörr- och fönsterlägen, samt takets utformning skall bevaras.

q2 - Interiört ska planlösning, äldre snickerier, kakelugnar, spisar, brädgolv, äldre innertak bevaras.

q3 - Nuvarande våningshöjd ska bevaras.

q4 - Vid ombyggnad eller renovering ska man eftersträva att behålla byggnadernas befintliga material. Allt byggnadsarbete ska ske med traditionella material och metoder.

Bygglovplikt

Byggnaderna bör förses med förhöjd bygglovplikt. Bygglovplikten bör även gälla för underhållsarbete.

Förslag på ev. skydd av miljön i anslutning till byggnaderna:

Byggnaderna har idag ett miljöskapande längs Ovansjövägen och det är av vikt att ny bebyggelse underordnar sig Sockenstugan och Lagmansgården. Ingen komplementbebyggelse bör uppföras så att den syns från Ovansjövägen.

1700-tals rokokopardörr på Sockenstugan

Inga kommentarer: