fredag 12 februari 2016

Frågor och svar om Villa Sjötorp

Ni har säkert inte undgått att Villa Sjötorp på Norrlandet hotas av rivning. Vi har engagerat oss i frågan genom att museet är remissinstans. I vårt yttrande motsätter vi oss rivning. Ni kan läsa en sammanfattning av vårt yttrande här. Under de senaste veckorna har vi blivit kontaktade av personer som undrar vad som händer kring Villa Sjötorp, men också hur de kan hjälpa till i kampen kring ett bevarande. Vi ser också, genom bland annat tidningsartiklar, att det florerar rykten om att Villa Sjötorp är utom räddning på grund av sitt uttjänta tekniska skick. Denna uppfattning finns tyvärr både bland politiker och allmänhet.

Okunskap är byggnadsvårdens värsta fiende, något jag ibland tänker på i mitt yrke som byggnadsantikvarie. Genom detta inlägg vill vi försöka ge svar på några av de frågor vi har fått under den senaste tiden, men också svara på funderingar vi sett florera i media och sociala medier.


Varför har Gävle hamn lämnat in en ansökan om rivning av Villa Sjötorp?
Hamnen menar att de inte har någon användning av Villa Sjötorp, som ligger på deras mark. Vidare menar de att de behöver marken för att kunna utveckla hamnverksamheten, för att kunna expandera.Flera seriösa intressenter har tidigare anmält sitt intresse att köpa Villa Sjötorp för att flytta byggnaden. Varför säljer inte hamnen Villa Sjötorp?
Nu vill de först pröva ansökan om rivning.

Är det beslutat att Villa Sjötorp ska rivas?

Nej. Frågan är ännu inte avgjord. Hamnens ansökan om rivningslov är ute på remiss. Eftersom några av remissinstanserna har begärt förlängt svarsdatum, dröjer beslutsdatumet.


Vem beslutar i ärendet?
Beslutet kommer att tas av Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun. Ärendet kommer att tas upp i nämnden under mars, eller möjligen april.


Varför är Villa Sjötorp så speciell?
De kulturhistoriska värdena bottnar dels i byggnadens ålder. De äldsta sommarvillorna byggdes närmast staden och Villa Sjötorp tillhör en av dessa. Huset uppfördes i sin tidigaste form 1864, men fick sitt nuvarande utseende vid en genomgripande ombyggnad 1883. Huset hade då köpts av grosshandlare Axel Brandt, som här lät skapa en magnifik villa i fransk renässansstil med kupolkrönta hörntorn och rikt utsmyckade träfasader. Fasaderna gavs en utformning för att efterlikna ett stenhus. I samband med ombyggnationen anlades också en parkliknande trädgård med ovanliga träd och buskar. Villan har en särpräglad arkitektonisk utformning som saknar motstycke på Norrlandet och måste betraktas som ovanlig även sett ur ett nationellt perspektiv.

I en rad inventeringar och utredningar från 2001 och framåt har Villa Sjötorps stora kulturhistoriska värden konstaterats. Byggnaden har också lyfts fram av arkitekturhistorikern Ann-Katrin Pihl Atmer i böcker som Sommarnöjet i skärgården – Sommarbebyggelse i Stockholms inre skärgård 1860-1815 (1987) och Sommarnöjen vid vattnet (2002). Redan 2008 slog Länsstyrelsen Gävleborg fast att Villa Sjötorp har ett så stort kulturhistoriskt värde att den uppfyller kulturmiljölagens högt ställda kriterier för byggnadsminnesförklaring. Att det aldrig blev så har att göra med länsstyrelsen då ansåg att möjligheterna till framtida användning och långsiktig hållbar förvaltning först måste klargöras. De avslog frågan om byggnadsminnesförklaring, men skriver i sitt beslut (2008-01-28) att de är ”beredda att ta upp frågan på nytt om och när det är motiverat”.
Är Villa Sjötorp bortom all räddning sett utifrån dess tekniska skick?

Nej. I den senaste utredningen, daterad 2015-11-17 och utförd av Bylero - Byggledare i Bergslagen AB, konstateras att "Trästommen ligger skyddad innanför träpanelen och är idag i god kondition". I utredningen listas kostnadsposter för att förhindra fortsatt förfall av byggnaden. Kostnaderna för ”Byte av rötskadade fasaddelar, bottenplankor, paneler, listverk” uppgår till 36 000 kronor. Den låga kostnaden visar på ett tydligt vis i vilket gott skick byggnaden faktiskt befinner sig i. Inga läckage har noterats i taket. Stommen är skyddad från markfukt.

Men. Byggnaden är, på grund av misskötsel, i stort behov av vård/underhåll. Hängrännor, stuprör och plåtavtäckningar behöver bytas. Idag är dessa delar uttjänta och vattnet tar sig nya vägar, bland annat ner efter fasaderna. Det finns fönsterbågar som är trasiga och/eller i behov av vård, panel som behöver skrapas, och målas och naturligtvis också andra delar som behöver bytas.


Hur höga är kostnaderna för att förhindra fortsatt förfall?


I den senaste utredningen finns kostnader redovisade för att förhindra fortsatt förfall. De uppgår till 3,2 miljoner kronor. Detta innebär alltså inte att få byggnaden i nyskick eller i ett högre tekniskt skick än vad som krävs för en fortlevnad. Kostnaderna förutsätter ett bevarande på plats. Många av kostnadsposterna i utredningen är tillkomna som en direkt följd av misskötseln av byggnaden, alltså det uteblivna underhållet. Kostnaderna hade med all sannolikhet varit mycket lägre till dags datum om ägaren, Gävle hamn, kontinuerligt hade underhållit byggnaden sedan avtalet med Sjötorps vänner sades upp 2006.


Hur kan kostnaderna i Byleros senaste utredning från 2015 vara mycket lägre än de kostnader som togs fram i den översiktliga utredningen av Villa Sjötorp 2011?
I utredningen 2011 togs tre olika alternativa utvecklingar av Villa Sjötorp fram. Alternativ 1 innebar ett bevarande av Villa Sjötorp. Kostnaden för att restaurera Villa Sjötorp till en enkel standard på plats, uppgick då till 1-2 miljoner kronor. Upprustning till åretruntstandard för kontor beräknades till ca 4 miljoner kronor. Alternativ 2 innebar en flytt av Villa Sjötorp till en ny tomt. Summan för flytt och renovering uppgick då till ca 12 miljoner kronor. Alternativ 3 innebar en rivning av Villa Sjötorp. Alternativet innefattade en dokumentation före rivning och också försök att sälja byggnaden på den öppna byggmarknaden. Inga kostnader för detta alternativ finns presenterade.

Redovisningen ovan visar hur viktigt det är att man sätter sig in i vad de olika kostnaderna står/stått för och vad de verkligen innebär.


Här står två riksintressen mot varandra. Vilket vinner? Är hamnverksamheten viktigare än kulturmiljön?

Området kring Sjötorp är av riksintresse både för hamnverksamhet och kulturmiljövård. I sådana fall finns det alltid möjliga konflikter. Om det visar sig att två riksintressen på samma plats är helt omöjliga att förena blir det länsstyrelsen som får avgöra vilket av riksintressena som ”på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med mark och vatten och den fysiska miljön i övrigt”. Det ska då prioriteras. Men det är viktigt att komma ihåg att miljöbalkens utgångspunkt är att olika riksintressen ska samsas så långt det alls är möjligt. Det är först när alla möjligheter för riksintressena att samexistera är helt uttömda som en avvägning kan bli aktuell. I fallet Sjötorp upptar hus och park en försvinnande liten andel av det enormt stora markområde som hamnen disponerar. Därför är det svårt att hävda att ett bevarande skulle kunna försvåra hamnverksamheten i så hög grad att en avvägning mellan riksintressen överhuvudtaget blir aktuell. I stället bör hamnen anpassa sina planer så att riksintresset för kulturmiljövård inte skadas.


Varför kan inte Villa Sjötorp flyttas?

I 2011 års utredning undersöktes detta. Tre olika tomter på Norrlandet fanns med som möjliga nya tomter i utredningen. Under 2013-2014 detaljplanelade Gävle kommun en tomt inom fastigheten Engesberg 3:1 som lämplig för att återuppbygga Villa Sjötorp på. Planen antogs 2015-02-23, men har överklagats. Ärendet är ännu inte avgjort.

Rent tekniskt är det naturligtvis möjligt att flytta Villa Sjötorp. Under alla tider har flyttning av timmerbyggnader förekommit. Oftast genom att stommen märks upp och plockas ner, för att sedan åter byggas upp på ny plats. Villa Sjötorp kan möjligen också flyttas hel (självklart med många byggnadsdelar demonterade först. Detta kräver dock en tomt i närheten av nuvarande tomten).
Vad ska Villa Sjötorp användas till vid ett bevarande?
Det vet vi inte idag. Men vi kan se tillbaka till när Länsfängelset i centrala Gävle var rivningshotat under slutet av 1990-talet. Då byggde argumenten till stor del på bristfälligt tekniskt skick och avsaknad av användning- precis samma argument som nu används om Sjötorp. Vi är förvissade om att en verksamhet kommer att hitta till huset vid ett bevarande.


Jag vill engagera mig i frågan. Hur kan jag hjälpa till?
Stöd faceboookgruppen ”Rädda Villa Sjötorp”. Gruppen sprider kunskap om Villa Sjötorp och delar den senaste informationen. Dela länkar från gruppen, tidningsartiklar och sociala medier i dina egna kanaler. Skriv inlägg och debattartiklar i media. Skriv till samtliga partier i samhällsbyggnadsnämnden.


Ta själv del av rivningsansökan och bilagda tidigare utredningar.
Du hittar handlingarna i Gävle kommuns webbdiarie.

Har du fler frågor? Skriv i kommentarsfältet så lyfter vi upp frågan till detta inlägg och försöker svara så gott vi kan.

1 kommentar:

Anonym sa...

Fullständigt skandalöst agerat av Gävle Hamn och Gävle Kommun!