tisdag 4 januari 2011

Att riva eller renovera - Frälsningsarmén i Hudik

Frälsningsarméns hus med fasaden mot Kungsgatan.
I början av 1900-talet byggde frikyrkorörelsen ett stort antal kyrkobyggnader och samlingssalar över hela landet. Församlingarna var ofta mycket aktiva och lockade mängder av nya medlemmar till sina sammankomster. En av dessa rörelser var Frälsningarmén som 1903 uppförde ett stort trähus med samlingssal och lägenheter vid Kungsgatan i Hudiksvall, vilken var den stora infartsvägen till staden. Huset fick på tidstypiskt sätt fasad med liggande och stående fasspontpanel avdelat med lister, småspröjsade fönster och ett markerat mittparti mot gatan krönt av en hög flaggstång. Vid denna tid pågick en intensiv byggnadsperiod i Hudiksvall och ett stort antal påkostade byggnader uppfördes i både sten och trä. Flertalet av byggnaderna i samma kvarter uppfördes också vid samma tid.

Byggnadskroppen mot gården som ursprungligen innehöll lägenheter i två plan.
I mitten av 1900-talet renoverades byggnaden och fick då bland annat nuvarande fasad av eternitskivor i ljus kulör. Med tiden minskade antalet medlemmar och 2007 gjordes Frälsningarméns Hudiksvallskår vilande, varefter huset året efter såldes till det kommunala fastighetsbolaget Hudiksvallsbostäder. Enligt gällande detaljplan för kvarteret är detta hus markerat med "q" vilket i detta fall innebär att särskilda miljöhänsyn bör tas till denna byggnad. Trots detta vill fastighetsbolaget riva Frälsningsarméns hus och ersätta med ett nytt hyreshus på samma plats. En rivningsansökan har därför lämnats in till kommunen och vi har fått ärendet som en remiss.

En av entréerna till samlingssalen med ett välbevarat skärmtak.
Länsmuseet tycker detta rivningsförslag är en dålig idé och det har vi även tydligt påtalat i vårt svar till kommunen. Frälsningsarméns hus är en tidstypisk byggnad som trots förändringar av exteriören ändå har fått behålla många av sina karaktäristiska detaljer. Dessutom ingår byggnaden i en rad av äldre byggnader vilka sammantaget har ett stort miljöskapande värde för denna del av staden. Jag tror att med en intresserad ägare skulle denna mycket väl kunna återställa exteriören till sitt originalutförande samtidigt som det bör vara möjligt att finna en användning av byggnaden, som bostäder eller samlingslokal i kombination med bostäder.

Det är väldigt tråkigt att Hudiksvalls kommun inte i högre grad väljer att värna stadens äldre trähusbebyggelse som är en av stadens främsta kännetecken. Under senare år har det rivits ett flertal äldre trähus inne i centrum och om denna utveckling fortsätter riskerar det att på sikt påtagligt förändra Hudiksvalls karaktär som en välbevarad trästad. Varje byggnad av detta slag är unik och en viktig del av stadens historia. Ett äldre hus har dessutom vanligtvis kvaliteter som ej är möjliga att skapa i dagens nyproduktion.
Husraden mot Kungsgatan som Frälsningarméns hus ingår i.
I ett fall som detta är Länsmuseet rådgivande och vi är ingen myndighet som kan förbjuda en rivning. Det är upp till de styrande att besluta om byggnadens framtid. Jag tycker dock att det är viktigt att frågor som denna debatteras och lyfts fram ordentligt innan beslut tas. I det här fallet har Hudiksvalls tidning också skrivit långa artiklar om både planerna på rivning och våra synpunkter. Utan debatt är det annars lätt hänt att byggnader och miljöer försvinner utan att någon hinner reflektera över dem och deras betydelse för stadsbilden. Jag hoppas att det även i framtidens Hudiksvall ska finnas plats för Frälsningsarméns hus och att detta hus och liknande ska ses som en tillgång i staden. Vad tycker du?

Inga kommentarer: