onsdag 7 februari 2018

Villa Sjötorp får rivas


Förra veckan beslutade politikerna i Samhällsbyggnadsnämnden att Villa Sjötorp får rivas.

Detta trots genomarbetade antikvariska underlag där det slagits fast att Villa Sjötorp med omgivande trädgård har så höga kulturhistoriska värden att fastigheten uppfyller kulturmiljölagens kriterier för byggnadsminnesförklaring.

Detta trots att både villan och trädgården är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk och miljömässig synpunkt enligt 8 kap 13 § Plan- och bygglagen. Detta är grund för att vägra rivningslov enligt Plan- och Bygglagens 9 kap 34 §.

Detta trots att en rivning av Villa Sjötorp kommer att innebära en påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård X 802 Norrlandet – Bönan – Utvalnäs.

Detta trots att Villa Sjötorp befinner sig i ett sådant tekniskt skick att byggnaden kan rustas upp. Enligt den senaste byggnadstekniska utredningen, daterad 2015-11-17, konstaterades att "Trästommen ligger skyddad innanför träpanelen och är idag i god kondition".

Detta trots att kommunens tjänstemän har vägt samman alla fakta i ärendet och kommit till slutsatsen att villan inte bör rivas.

Varför har då samhällsbyggnadsnämnden valt att besluta om rivningslov?

- Jag ville ge rivningslov redan för två år sedan. Sedan dess har jag stärkts i min uppfattning. Hamnens intressen väger tyngre än kulturmiljöintressena, säger Roland Nilsson, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, i en artikel i Gefle Dagblad förra veckan. – Hamnen måste få möjlighet att expandera, det är viktigare än att bevara byggnaden.Till Samhällsbyggnadsnämnden säger vi:
Nej, hamnens intressen väger inte tyngre än Sjötorps kultumiljövärden! En mångsidig markanvändning är utgångspunkten för Miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark och vatten. Det är endast när samtliga möjligheter för konkurrerande intressen att samexistera är uttömda, som en avvägning mellan motstående riksintressen ska ske. Med tanke på den ytterst lilla yta Villa Sjötorp upptar inom Gävle hamns område kan villan inte anses utgöra ett allvarligt hinder för hamnverksamheten. Förutom den yta som redan är ianspråktagen för hamnverksamhet har Gävle hamn planer på att växa med över 300 000 m2 nya kajer, pirar och hanteringsytor inom de närmaste åren. Det ska jämföras med den yta om ca 10 000 m2 som Villa Sjötorp med omkringliggande park upptar. (Enligt uppskattning av fastighetens yta, från 1954 års ekonomiska karta.) Inte med någon trovärdighet kan det hävdas att denna yta skulle kunna hindra hamnverksamheten i någon nämnvärd utsträckning. Eftersom de båda riksintressena inte kan betraktas som oförenliga ska heller ingen avvägning mellan dem ske. Slutsatsen är att de båda riksintressena i denna situation inte bara kan utan också måste samsas inom området.

Villa Sjötorp var i mycket gott skick ännu för tio år sedan. Därefter har byggnaden utsatts för långvarig vanvård av ägaren Gävle hamn. Utan denna vanvård är vi säkra på att det i dag hade funnits en ännu starkare opinion för Sjötorps bevarande, som hade gjort det politiskt omöjligt att fatta beslut om rivning.

Läs alla våra inlägg om Villa Sjötorp genom att klicka dig in på "Villa Sjötorp" i ämneskolumnen till höger.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Instämmer helt med detta. Därför röstade jag nej till att bevilja rivningslov och reserverade mig också mot beslutet.

Stefan Pettersson, vänsterpartiets ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden.

Ulrika Olsson sa...

Tack för det Stefan! Det visar att vi är fler som respekterar Villa Sjötorps omistliga värden, samt handlar i enlighet med lagstiftningen.

Anonym sa...

Jag skulle gärna vilja veta vilka partier som reserverade sig mot detta beslut, för det är de som kommer få min röst i kommunalvalet i år. Vänsterpartiet, bra! Har vi fler kloka partier i kommunen?!

Ulrika Olsson sa...

Även Mp. Handlingarna är offentliga, så du kan själv begära ut dem! Det kan finnas fler partier som tog beslutet utifrån gällande lagstiftning.

David S sa...

Rivas, innebär det rivas ner med grävskopa och köras till återvinningen och bli träflis eller innebär det att byggnaden kan säljas och/eller flyttas? Gävle kommun måste ligga i bottenligan när det gäller kulturmiljövård: äppelträdet, Sjötorp ch så villan i hörnet fiskargatan/staketgatan, blir mycket förvånad om den får stå kvar. Visst är det något annat sommarhus från 1800-talets andra hälft i närheten av Sjötorp som även det ägs av kommunen och vars öde också är osäkert?

Ulrika Olsson sa...

Rivas som i rivas eller rivas som i demonteras och flyttas till ny tomt. Jo, vi håller med dig. Beslutet är fattat helt utanför lagstiftningen. Jo, det är det va? I skrivande stund minns jag dock inte namnet på det huset. Det har ju rivits många sommarhus under andra halvan av 1900-talet just i området kring Sjötorp och framförallt närmare in mot stan.