fredag 22 december 2017

Vad händer nu?

 
I veckan fanns den här artikeln i Gefle Dagblad. Den handlar om det vita gamla trähuset utefter Staketgatsleden, vid stadsdelen Öster i Gävle. Ni har säkert lagt märke till det när ni åkt leden på väg ut mot Näringen. Gävle kommun har nu köpt fastigheten, som har innehafts av samma ägare sedan 1957. I gällande detaljplan från 1966 är marken markerad som "allmän plats, park eller planterad".
 
Staketgatan sedd från öster. Troligen 1950-tal. Kvarteret Aurora syns till höger. Den nu aktuella byggnaden är den tredje på höger sida, den vita med brutet tak. Fotot tillhör Kommunarkivet i Gävle.

 
Kvarteret Aurora sett från sydöst, Staketgatan syns i förgrunden. Norra Hospitalsgatan går upp till höger om det närmaste huset. Foto från omkring 1950. Fotot tillhör Kommunarkivet i Gävle.
 
Norra Fiskargatan 18/Staketgatan 65 närmast i bild. Notera det putsade uthuset som finns kvar än idag. Gatan upp till vänster är Norra Fiskargatan, i förgrunden sträcker sig Staketgatan. Fotot från omkring 1950. Fotot tillhör Kommunarkivet i Gävle.
 
Fastigheten, med adress Norra Fiskargatan 18/ Staketgatan 65, belägen i Kvarteret Aurora, är den enda kvarvarande fastigheten med bevarad innergård, som återstår av det gamla Öster. Huvudbyggnaden byggdes 1870 som envåningshus. Det ritades av J.O. Kinstedt. 1913 byggdes huset på med ytterligare en våning i tidstypisk jugendstil. Innergården är liten och de små uthusen finns kvar än idag

Flygfoto hämtat från Eniros karttjänst Historiska flygfoton. Den nu aktuella fastigheten är inringad invid den stora byggnaden med rött tak. De båda husen i Kvarteret Dundret är inringade uppe i bildens vänstra hörn.

Förutom denna fastighet finns det två till hus kvar från det gamla Öster. Dessa ligger ett hundratal meter nordväst om det vita huset, i Kvarteret Dundret. Det är två nästan identiska hus, med putsade fasader och brutna tak. Ursprungligen var dessa bostadshus, idag rymmer de kontor.


Karta över området, 1950. Kartan tillhör Kommunarkivet i Gävle. Den nu aktuella fastigheten ligger inom Kvarteret Aurora, i hörnet av Staketgatan - Norra Fiskargatan. De båda husen i Kvarteret Dundret är inringade högst uppe í vänstra hörnet.
 

Norra Fiskargatan mot norr under 1960. Underhållet av byggnaderna är eftersatt, rivningen är beslutad. Längst bort i bild syns fastigheten i Kvarteret Aurora. Fotot tillhör Kommunarkivet i Gävle.  
De flesta Gävlebor känner till Södersaneringen, som skedde under 1950-1960-talet. Hårdhänt stadsdelsförnyelse skedde dock på fler håll i Gävle, bland annat på Brynäs och - inte minst - här på Öster. Här bevarades i princip ingenting av den äldre bebyggelsen, då den revs under slutet av 1960-talet för att ge plats åt ett ny stadsdel bestående av flerbostadshus. Inom Miljonprogrammet byggdes 29 lamellhus och 4 höga punkthus. Det nya området stod klart 1974.

Området har lång kontinuitet, redan på 1600-talet fanns bebyggelse i det här området. Längs stränderna efter Lilla ån, numer Holmkanalen, låg fiskarboställen och sjöbodar, i övrigt bestod området av småskalig trähusbebyggelse. Under 1730-talet invigdes stadens första lasarett i kvarteret Sophia Magdalena. Det rymde vårdplatser för såväl funktionssvaga som sjuka personer. Efter en om- och tillbyggnation under 1760-talet gavs anläggningen samma namn som kvarteret. Förutom Falu gruvstuga från slutet av 1600-talet, var lasarettet i Gävle vid denna tid det enda norr om Dalälven. Lasarettet blev med åren omodernt och ersattes under 1840-talet av ett nytt i nuvarande Stadsträdgården. 

Stadsdelen Öster förstördes vid stadsbranden 1869 och byggdes därefter upp efter nya stadsplaner. Här fanns bostäder, butiker, verkstäder och fabriker. Husen var till största del av trä och i två våningar. Många av de boende hade en koppling till sjöfart och handel.

Från detta Öster återstår idag alltså endast tre fastigheter, varav det vita trähuset i Kvarteret Aurora är det enda med välbevarad helhetsmiljö. Och nu är det i klorna på Gävle kommun.

Vad kommer att hända med fastigheten i Kvarteret Aurora?

Inga kommentarer: