fredag 10 maj 2013

Om ett bra samarbete


Byggnaderna ovan ligger inom de nya detaljplaneområdena. Båda husen är ritade som arbetarbostäder av arkitekt  Cyrillus Johansson under 1920-talet.

Sommaren 2005 inventerade jag byggnader inom Hofors tätort. Detta på uppdrag av Hofors kommuns samhällsbyggnadsavdelning. Som grund hade jag en äldre inventering från 1991 som jag uppdaterade. Att inventera byggnader är verkligen det allra bästa sättet att lära känna ett samhälle, stad eller by. I några dagar for jag runt med bil och fotade, skrev och funderade. Resultatet sammanställdes i en rapport som, förutom att fungera som hjälp för kommunens handläggare vid t ex bygglovsärenden, även distribuerades till samtliga fastighetsägare som hade fått sina fastigheter inventerade.

Under hösten 2012 blev jag kontaktad av en planarkitekt på Hofors kommun som ville ha hjälp med ett kulturhistoriskt underlag inför framtagande av två detaljplaner för områden belägna inom tätorten. Jag fick de tänkta plangränserna och begav mig till Hofors för att titta närmare på de fastigheter som låg inom gränserna. Utifrån mina kunskaper som byggnadsantikvarie preciserade jag vari värdena ligger för såväl enskilda fastigheter som sammanhållande områden och omkringliggande mark. Mitt underlag bearbetades av planarkitekt för att fungera i detaljplanerna.


Nu sitter jag här med de två detaljplanerna utsända på remiss till oss. Planer som verkligen tar hänsyn till den bebyggda miljön i områdena, sett till både detaljer, form och struktur. I planerna regleras också t ex hur områdenas öppna tomtgränser ska behandlas, att det är viktigt att de förblir öppna, utan varken staket eller avskiljande häckar. Vidare finns här skyddsföreskrifter för såväl komplementbyggnader som för omkringliggande träd.

Det känns väldigt bra att Hofors kommun tog tillvara vår kompetens i ett tidigt skede. Innan det egentliga arbetet med att ta fram detaljplanerna påbörjades. Kulturmiljöfrågorna sågs som viktiga från start. Nu behöver vi inte komma in i remisskedet och påpeka punkter som vi tycker saknas, för de finns redan med i planerna! Vi önskar att fler kommuner skulle arbeta på samma sätt. På så vis skapas de bästa förutsättningarna för att vår bebyggda miljö kan utvecklas utan att befintliga värdefulla områden och byggnader förvanskas.

1 kommentar:

Anonym sa...

Så glad man blir när det fungerar! Tänk om alla kommuner hanterade sina ärenden lika proffsigt som Hofors tydligen gjort.